شهرداری منطقه ۵
معاونتها و نواحی شهرداری منطقه ۵
 1- معاون امور مالی و پشتیبانی نیروی انسانی و توسعه سرمای انسانی : مهندس منصور منتشری 
2-معاون شهر سازی : مهندس فرج الهی
3- معاون عمرانی : مهندس احمد احمدنیاری 
4- معاونت خدمات شهری : اکبر کاظمی 
5-معاون امور مالی : محمد علی نعمتی 
6-معاون امور حقوقی : عقیل لطفی 
7-مسئول ناحیه 1: جابرپسندیده 
8-مسئول ناحیه 2: مرادعلی صفری 
9-مسئول ناحیه 3: فرزاد سیدی  
10-مسئول فضای سبزناحیه 1: پناهعلی نصیری
11-مسئول فضای سبز ناحیه 2: بهروز محمدی
12-مسئول روابط عمومی :  نادر استحکامی

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۶۶